Search

Luke van Genechten

Afstudeerproces

This is me!

Ik design en ontwikkel niet simpelweg websites, apps en UIs, ik creëer ervaringen.

Mijn naam is Luke van Genechten, en ik ben een enthousiaste Experience Designer. Gebruikmakend van mijn vaardigheden in zowel design als development, heb ik gewerkt aan vele projecten resulterend in talloze tevreden klanten en stakeholders.
 
Het afgelopen halfjaar heb ik stage gelopen bij Iquality, en hieronder presenteer ik het werk dat is verzet!
 
Bekijk hieronder de reading guide, of scroll verder naar beneden voor het portfolio van de afstudeerstage.

Iquality.

Iquality is een bedrijf dat zich richt op technologie. Het is opgericht in 1994 om software voor kinderopvang te ontwikkelen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 60 medewerkers en werkt het aan projecten voor tientallen klanten. 

Iquality is onderdeel van The Digital Neighborhood, een groep bedrijven die zich richten op technologie en veelal vergelijkbaar en complementair werk doen. Klanten van een van deze bedrijven kunnen daarmee een groter kennisnetwerk aanspreken en werk kan efficiënter gedaan worden. 

Op welke manieren kan de efficiëntie van het ontwerp- en ontwikkelproces voor de Aeres websites worden verbeterd?

Iquality staat voor een uitdaging: de hoeveelheid tijd die nodig is voor projecten van Aeres. De grote hoeveelheid aan websites van de scholengemeenschap heeft geleid tot inefficiëntie in het werk van onder meer designers en ontwikkelaars. Iquality onderzoekt elke manier van tijd besparen zonder in te leveren op kwaliteit. Waar ik het meest van betekenis kan zijn is tijdens het design en front-end ontwikkelproces. Om de tijdsinvestering te verminderen heeft Iquality meerdere oplossingen in overweging, waaronder een designsysteem en een uitbreiding op het contentmanagementsysteem (CMS). De meest effectieve oplossing wordt in de looptijd van dit project onderzocht en als een proof of concept gerealiseerd. Ook wordt er een advies gegeven over de oplossing naar aanleiding van het verrichte onderzoek. 

Projectplan.

Voor een high-level overzicht van het project is het projectplan geschreven. Hierin wordt de voorlopige planning, de scope, de deliverables en de projectmethodiek besproken en vastgelegd. Het projectplan omvat een document waarin afspraken worden vastgelegd met Fontys en Iquality, zodat de er zekerheid wordt geboden over het uit te voeren project en om miscommunicatie te voorkomen.

Discover.

Tijdens de Discover fase van de Double Diamond is het de bedoeling om een groot aantal inzichten te verzamelen en een beter idee te krijgen van de uitdaging die speelt. Met behulp van een divers pallet aan onderzoeksmethoden wordt in deze fase een zo breed mogelijke oriëntatie uitgevoerd.

Welke uitdagingen beïnvloeden de efficiëntie van ontwikkelaars en designers binnen het Aeres project?

Proces.

Tijdens de start van het project heb ik me georiënteerd op het probleem dat speelt bij Iquality. Om de omvang van dit probleem in kaart te brengen heb ik drie expert interviews gehouden voor een gevarieerd beeld van dit project. Daaruit blijkt dat er een complex en gevarieerd probleem speelt omtrent de efficiëntie bij Aeres websites, en dat de ervaring van front-end, backend en data-analyst zeer verschillend is. 

Expert interviews

Op basis van de expert interviews is gebleken dat het probleem dat speelt breder is dan de originele opdrachtomschrijving, ‘geïntegreerd designsysteem’. Om dit uitgebreid te bestuderen is het van belang om de kernoorzaak van de problemen met efficiëntie voor Aeres te achterhalen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kernoorzaak van efficiëntieproblemen is dat er geen directe koppeling is tussen wat designers maken en front-end programmeert. 

Root cause analysis

Met behulp van zowel de expert interviews als de root cause analysis is het probleem duidelijker in kaart gebracht. Van belang is dat deze en toekomstige bevindingen met de juiste personen gecommuniceerd worden. Met behulp van een stakeholder analysis kom ik erachter wie de stakeholders zijn in dit project en op welke manier deze op de hoogte moeten worden gehouden. Hierbij is het resultaat dat de stakeholders met de meeste invloed de product owners van Aeres zijn, hoewel ook Iquality veel invloed en belang heeft.

Stakeholder analysis

Conclusie.

Op basis van de expert interviews is gebleken dat de uitdagingen die de efficiëntie van ontwikkelaars en designers beïnvloeden binnen het Aeres project voornamelijk neerkomt op een viertal factoren.

 • Klantcontact: Klantcontact varieert van goed – tijdens meetings – tot storend, zoals bij het opstellen van requirements
 • CMS: Het huidige CMS, Sitecore, is een inefficiënt CMS met aanzienlijke uitdagingen
 • TDS-systeem: Aanpassingen doen door middel van het TDS-systeem maakt het proces nog minder efficiënt
 • Oplossingen: Mogelijke oplossingen zijn een designsysteem, een nieuw CMS, een vervanging van het TDS-systeem en scheiding van CD en CM
 

De kernoorzaak van deze efficiëntie, zoals bleek uit de root cause analysis, is een gebrek aan een directe 1:1 koppeling tussen design en front-end ontwikkeling. Op basis van de root cause analysis vervolgens nog een aantal nieuwe oplossingen aan het licht gekomen.

 • Plugin: Een plugin die een 1:1 koppeling tussen design en front-end ontwikkeling faciliteert kan de efficiëntie al enigszins verhogen
 • Multisite of multi-tenant: Een Multisite omgeving op basis van het dealer of whitelabel principe of een Multi-tenant omgeving kan het beheren van meerdere sites vereenvoudigen
 • Designsysteem: Met een designsysteem kan de koppeling tussen design en front-end ontwikkeling directer worden waardoor de efficiëntie verbeterd
 • Nieuw CMS: Een headless of API-first CMS kan de uitdagingen met Sitecore wegnemen
 • DesignOps: Design kan worden gestroomlijnd door middel van DesignOps
 

De gevonden oplossingen in zowel de expert interviews als de root cause analysis moeten worden gevalideerd bij de meest betrokken stakeholders. De interne stakeholders, zoals de product owner van Iquality en de medewerkers van team Transformation, zijn de uiteindelijke gebruikers. Deze zijn daarom extra belangrijk in het project, maar ook de klant en diens product owners zijn van groot belang in het project.

De volgende stap in het project is het gedetailleerd onderzoeken van de gevonden en voorgedragen oplossingen, en deze beoordelen op basis van hoeveel de efficiëntie zal verbeteren.

Welke bestaande oplossingen zijn er al voor betere efficiëntie tijdens het design- en ontwikkelproces?

Proces.

De diepere analyse naar het probleem heeft verschillende mogelijke oplossingen opgeleverd. Elk van de gevonden oplossingen wordt bestudeerd en beoordeeld op bruikbaarheid voor het oplossen van het probleem. Dit onderzoek laat zien dat de oplossingen met de meeste invloed op de efficiëntie voor Aeres een designsysteem en nieuw CMS zijn. 

Literature study

Voor een duidelijker beeld van een van de oplossingen, namelijk een nieuw CMS, wordt gekeken naar welke andere opties er zijn qua CMS en wordt beoordeeld wat de beste vervanging zou zijn voor het huidige CMS, Sitecore. Dit blijkt na afloop van het onderzoek Sanity CMS te zijn, een headless CMS. Strapi en Prismic zijn mogelijke alternatieven. 

Available product analysis

Met behulp van een dark side ideation wordt het breedst mogelijk blikveld ingezet om een groot aantal ideeën te genereren en innovatieve oplossingen te bedenken. Tegen de verwachtingen in zijn hier echter voornamelijk ideeën gevonden die de al ontdekte resultaten bevestigen. Dit laat zien dat een dark side ideation mogelijk eerder in het proces meer had opgeleverd. 

Dark side ideation

Conclusie.

Welke bestaande oplossingen zijn er al voor betere efficiëntie tijdens het design- en ontwikkelproces?

Wat blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken is dat er meerdere bestaande oplossingen zijn die het design- en ontwikkelproces aanzienlijk efficiënter kunnen maken. Hiervoor is in detail onderzocht in hoeverre en op welke manier de verschillende oplossingen ondersteunen in het verbeteren van efficiëntie.

 

Figma plugin voor Sitecore

Een Figma plugin voor Sitecore levert een kleine efficiëntiewinst op voor Iquality, hoewel de afhankelijkheid van externe ontwikkelaars in de toekomst problemen op kan leveren.

 

Designsysteem

Een designsysteem zorgt voor aanzienlijk betere efficiëntie. Het kost tijd en onderhoud om een designsysteem te ontwikkelen, maar gezien de tijdbesparing is dit een zeer logische keuze.

 

Nieuw CMS

Een nieuw CMS lost het merendeel van de problemen op die momenteel te efficiëntie van het Aeres-project belemmeren. Hoewel de benodigde tijdinvestering is een mogelijk struikelblok kan zijn, is een nieuw CMS voor Aeres een verstandige keuze voor het verhogen van efficiëntie.

 

DesignOps

DesignOps verhoogt de efficiëntie van designers aanzienlijk. Echter is er geen oplossing voor lage efficiëntie bij front-end werk.

 

Deze resultaten maken duidelijk dat een designsysteem en een nieuw CMS de beste keuzes zijn. In de volgende fase wordt een concept beschreven op basis van deze bevindingen.

Define.

De tweede fase van de Double Diamond, de Define fase, is bedoeld om de verzamelde inzichten en informatie uit de Discover fase te combineren tot een substantieel concept. Met dit concept wordt een duidelijke omschrijving gegeven van wat er ontwikkeld gaat worden en wat de doelen zijn van het project. Hiermee is het mogelijk om antwoord te geven op de onderzoeksvragen van deze fase. 

Hoe kunnen de uitdagingen in het huidige ontwerp- en ontwikkelproces worden aangepakt?

Proces.

Naar aanleiding van de resultaten die zijn verzameld in de Discover fase kijk ik in dit onderzoek naar de zakelijke impact van de mogelijke oplossingen. Hierbij neem ik in overweging hoeveel de individuele oplossingen kosten, hoeveel tijd er nodig is en wat de mogelijke risico’s zijn. Daaruit blijkt dat een designsysteem de oplossing is met de meeste impact zonder een grote tijdsinvestering. Een nieuw CMS heeft ook veel impact, hoewel deze optie wel veel meer tijd kost. Een plugin voor Figma voor integratie met Sitecore is niet aanbevolen vanwege de afhankelijkheid van een onbekende ontwikkelaar en de twijfelachtige impact die het zal hebben. DesignOps is wel aan te raden, maar is zo groot in scope dat het onrealistisch is, en het biedt geen oplossing voor front-end inefficiëntie. 

Business case analysis

Business model canvas

De conceptdefinitie wordt geschreven op basis van alle verzamelde resultaten tot nu toe. Daaruit is gebleken dat een nieuw CMS gecombineerd met een designsysteem een aanzienlijke verbetering aanbrengt met betrekking tot efficiëntie.  

Concept

Om een doelkrachtig designsysteem te kunnen opleveren, is het nuttig om huidige UX-problemen binnen de Aeres websites geïntegreerd op te lossen in het designsysteem. Door middel van een diepgaande analyse is gebleken dat er veel verbeteringen mogelijk zijn binnen de Aeres websites. De belangrijkste resultaten zijn het gebrek aan white space, niet correct toegepaste constraints en een overvloed aan designelementen. 

Design pattern research

Naar aanleiding van het onderzoek naar design patterns zijn er UX-problemen gevonden, die opgelost worden in het te creëren designsysteem. In dit onderdeel kijk ik naar beschikbare designsystemen en in hoeverre deze geschikt zijn voor gebruik bij Aeres. 

Available product analysis

Conclusie.

Hoe kunnen de uitdagingen in het huidige ontwerp- en ontwikkelproces worden aangepakt?

Er zijn vijf aspecten relevant voor het beantwoorden van de deelvraag.

 

Business Case Analysis.

In de Business case analysis is gebleken dat zowel een designsysteem als een nieuw CMS haalbaar zijn, hoewel een nieuw CMS een grotere tijdsinvestering nodig heeft.

 

Conceptdefinitie.

Door middel van een designsysteem op basis van Material design en een nieuw CMS genaamd Sanity wordt het overgrote merendeel van de efficiëntieproblemen bij Aeres verholpen.

 

UX-uitdagingen.

De vastgestelde UX-uitdagingen, namelijk het gebrek aan white space, een overvloed aan informatie en een overschot aan designelementen, zijn op te lossen met een designsysteem. Naast de drie grote uitdagingen zijn er kleinere, tevens relevante UX-problemen.

 • Statisch, verouderd uiterlijk
 • Niet voldoende aandacht voor detail
 • Weinig toepassing van conceptual models
 • Drukke menu’s
 • Verkeerde prioriteitsstelling in volgorde van menu’s
 • Aandacht wordt niet naar de correcte plek geleid
 • Knoppen met een laag standaard contrast

Designsysteem.

Door het designsysteem te ontwikkelen met behulp van Atom Design en een aangepaste versie van Material Design, is het mogelijk om een herkenbaar uiterlijk te creëren die toch uniek is voor Aeres.

Samenvattend kunnen de uitdagingen in het huidige ontwerp- en ontwikkelproces worden aangepakt met een nieuw CMS genaamd Sanity en een designsysteem, waarbij het designsysteem zowel huidige UX-uitdagingen oplost als een nieuwe, unieke maar toch herkenbare uitstraling geeft aan de websites.

Develop.

Tijdens de derde fase van de double diamond, Develop, is er opnieuw een divergeer-fase. Hierin wordt breed gekeken naar de opties voor realisatie, zoals frameworks, programmeertalen en designsysteem-methodieken. Ook wordt in deze fase een POC gecreëerd, welke door wordt ontwikkeld tijdens zowel de Develop als de Deliver fase. 

Hoe ziet de optimale oplossing voor de uitdagingen omtrent efficiëntie bij het Aeres-project eruit?

Proces.

Na afloop van het schrijven van de conceptdefinitie en het maken van een keuze voor het nieuwe CMS, is het van belang om bekend te worden met de technologieën die ingezet gaan worden. Om die reden verken ik in dit onderzoek hoe Sanity gebruikt dient te worden.

Tinkering onderzoek – Sanity CMS

Vanwege de manier waarop Sanity (en alle headless CMS’en) werken, is er standaard geen front-end omgeving. In dit onderzoek analyseer ik de meest geschikte frameworks en technologieën voor gebruik in het Aeres project. Daarbij is gebleken dat een combinatie van React, NextJS en Tailwind CSS de meest geschikte keuze is wat betreft front-end.

Literature study – frameworks

De verkenning van de technologieën door middel van het tinkering onderzoek gecombineerd met de keuze voor frameworks en front-end technologieën stelt me in staat om een prototype te ontwikkelen van het designsysteem en het CMS. Hierop volgend is het mogelijk om een prototype te creëren dat deze twee oplossingen combineert.

Prototype – CMS

Prototype – designsysteem

Prototype – combinatie

Bij de midterm review wordt de feedback en beoordeling van mezelf, de stagebegeleider en de bedrijfbegeleider gecombineerd tot een 360º review. Bij deze review is gebleken dat ik op veel vlakken al in de goede richting ga, hoewel ik met name nog kan werken aan hoe vaak ik informeer waar ik mee bezig ben. Ook is het verstandig om de onderzoeken altijd duidelijk terug te kunnen koppelen met de onderzoeksvragen, iets dat in een vorig onderzoek niet consequent gebeurde. 

360º review

Tijdens de intervision meeting deel ik de tot nu toe geboekte resultaten met assessoren en andere afstudeerders middels een pitch. Bij deze meeting is het gelukt om de vooruitgang duidelijk over te brengen. Er is een tip gegeven om breder te kijken dan Aeres, omdat het bedrijf naar een andere partij gaat. Dit is iets dat ik meeneem in het adviesrapport en waar ik bovendien verkennend onderzoek naar ga doen om te kijken naar de haalbaarheid voor andere klanten.

Intervision meeting – pitch

Naar aanleiding van de intervision meeting is een verkenning voor andere klanten de volgende stap in het project. Tijdens dit onderzoek kijk ik naar hoe bruikbaar mijn resultaten en oplossingen zijn voor de SER, staatsbosbeheer en Caldic. Hieruit blijkt 

…..

Onderzoek bredere inzetbaarheid van oplossing

Conclusie.

Conclusie

Deliver.

In de laatste fase van het project, de Deliver fase, wordt het eerder gecreëerde POC verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er een adviesrapport geschreven op basis van de bevindingen uit het project om over te dragen aan Iquality. De combinatie van deze onderdelen en de onderzoeken uit de vorige fases maakt dat er een antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag.

Op welke manieren kan de efficiëntie van het ontwerp- en ontwikkelproces voor de Aeres websites worden verbeterd?

Proces.

Conclusie.

Conclusie

< Deliver.

Eindconclusie.

Conclusie

Semesterreflectie.

Aan het einde van het semester reflecteer ik zowel op deze vier persoonlijke leerdoelen als algemeen op het afstudeersemester. 

Developer en designer

Door een mix van developen en designen kan ik een proces leiden van begin tot eind, van de conceptfase tot de implementatie. Elke week werk ik minstens twee dagen volledig aan ontwikkeling en/of design.

 

Organisatie & prioriteitsstelling

Uit ervaring van vorige semesters blijkt dat ik overweldigd kan raken met zaken die nog gedaan moeten worden als ik niet organiseer. Daarom maak ik elke week op maandagochtend een planning met de todo’s en sorteer ze op prioriteit.

 

Persoonlijk leiderschap

Omdat ik graag op de achtergrond werk en niet teveel naar de voorgrond treed, wordt het werk dat ik doe regelmatig ondersneeuwt. Om dit tegen te gaan heb ik wekelijkse meetings met de semestercoach en de bedrijfsbegeleider om de vooruitgang te laten zien.

 

Oriëntatie op de toekomst

Met de afstudeerstage in het vooruitzicht komt mogelijk de schooltijd ten einde. Wel ga ik de beslissing maken of ik wil werken of een master wil gaan doen. Daarnaast ga ik elke week op vrijdag werken aan LinkedIn, het persoonlijke portfolio en mijn naamsbekendheid in de mediawereld om een kickstart te geven aan netwerken. 

Reading guide - web.

Let's connect!

Let's have a coffee.

Do you have questions or just want to have a coffee, feel free to leave a message!

MIJN NAAM IS LUKE VAN GENECHTEN.

En ik wil u graag helpen met uw volgende spectaculaire project!

Ik ben een 24-jarige enthousiaste designer en developer. Ik ontwikkel apps, creëer websites en maak brand guides. Wat mij onderscheid van alle andere designers en developers is mijn oneindige creativiteit, tijdens schoolopdrachten, bij hobbies en op het werk.

Mijn collega’s beschrijven me als een kalm en vriendelijk persoon. Maar als een creatief persoon zal ik mijn mening uiteraard duidelijk maken!

Door zowel in design als development vaardig te zijn, vult dit elkaar perfect aan. Want wat is nu designen als ik het niet kan developen? Dit geldt beide kanten op, en ik ben dan ook van mening dat zowel developen als designen vaardigheden zijn die elke Experience Designer moet hebben.

Ik heb onder andere gewerkt aan een allergie app voor Jumbo supermarkten, waarbij ik aan de frontend heb gewerkt en het design volledig op me heb genomen.

Daarnaast heb ik tijdens mijn stage een app voor Profix IT mee ontwikkeld en volledig gedesignd, welke momenteel in een professionele omgeving wordt gebruikt.

Ook heb ik meerdere brand guides ontworpen, en recentelijk ben ik voor individuen websites aan het ontwikkelen met behulp van Elementor.

Concluderend, ik ben bekend met alle Adobe programma’s en Figma en ik heb ervaring met HTML, CSS, JavaScript, React Native, Kotlin en Flutter. Ook heb ik ervaring met het onderzoeken van UX en gebruikers.

Met deze vaardigheden en mijn enthousiasme kijk ik er erg naar uit om u in uw volgende project te ondersteunen! Stel gerust een vraag via het contactformulier of voeg me toe op LinkedIn.

Design.
Develop.
Amaze.

Koffietje drinken?

Heeft u een vraag, of wilt u gewoon even een koffie drinken, laat dan zeker een bericht achter!