Luke van Genechten - Smart Mobile

Webdesign
80%
Digitale prototypes
90%
Apps ontwikkelen
70%
Grafisch design
80%

Welkom bij smart mobile!

Hey! Welkom bij smart mobile semester 7. Hier laat ik zien waar ik me het afgelopen halfjaar mee bezig heb gehouden. Ik laat zien wat ik heb ontwikkeld m.b.t. het groepsproject, individueel project en wat ik heb geleerd. Bekijk de leeswijzer voor een gemakkelijk overzicht voor de leeruitkomsten.

Mijn naam is Luke van Genechten, en ik ben een 23 jarige media-designer in opleiding. Waar mijn voornaamste interesses en talenten liggen is bij alles grafisch. Dit omvat logo’s, videobewerken, websites en interface design. Beroepsgewijs is dit ook waar ik naar streef. Zowel front-end app ontwikkeling als website ontwikkeling hebben de voorkeur qua beroepskeuze. Dit is ook de reden dat ik heb gekozen voor zowel media en smart mobile.

Qua programmeren is mijn sterke punt ook frontend development. Hoewel ik mezelf meestal prima kan redden als ik wat meer richting backend programmeer, vooral als ik na een paar weken gewend ben aan de taal, gaat mijn voorkeur uit naar talen HTML, CSS en Javascript. Dit zijn de talen waar ik het meeste ervaring mee heb.

Ik ben perfectionistisch, wat zich in de context van media design vertaalt naar dat ik ervoor zorg dat elke kleur, elk lettertype en elke vorm precies klopt. Voor mij is iets als een website eigenlijk nooit echt af, want er zijn altijd verbeteringen mogelijk.
 
In groepsverband ben ik een vriendelijk persoon, en ik ben dan ook het meest comfortabel met op de achtergrond te werken. Dit is tegelijkertijd een valkuil, aangezien ik niet teveel op de achtergrond moet staan. Dit zorgt er namelijk voor dat mijn docenten en groepsgenoten niet op de hoogte zijn van mijn vooruitgang. Om die reden probeer ik dit semester meer uit mijn comfortzone te stappen en duidelijker aanwezig te zijn.

Voor dit semester zijn er een aantal leerdoelen die ik wil bereiken.

Het eerste leerdoel dat ik heb opgesteld is initiatief nemen. Gezien het feit dat ik een achtergrondpersoon ben, is het erg belangrijk om niet onzichtbaar te worden. Hoewel ik hier voor het vorige semester tijdens stage ook een leerdoel voor had, denk ik dat ik hier nog verbeterpunten in heb. Initiatief nemen ging redelijk gemakkelijk vorige semester, maar in mijn ervaring is dit tijdens groepswerk op Fontys een grotere uitdaging. Om die reden ga ik elke week minstens één keer een voorstel doen binnen het project. Op deze manier initiatief nemen zorgt ervoor dat ik in ieder geval niet teveel op de achtergrond raak.
 

Voor leerdoel twee heb ik een technisch doel voor ogen. Aangezien ik een media designer ben, is het visuele aspect in vele applicaties het belangrijkste. Daarom wil ik dit semester leren om animaties te maken. Niet alleen is dit nuttig als media designer voor verschillende projecten bij Fontys, het is bovendien een manier om meteen een indrukwekkend uiterlijk te hebben op mijn portfolio en websites voor eventuele klanten. Binnen het groepsproject ga ik de animaties maken voor de te ontwikkelen app. Bovendien kijk ik naar de mogelijkheden om animaties te verwerken in mijn individuele project.

Als laatste leerdoel wil ik extra verbeteringen aanbrengen aan organisatorische zaken. Een onderdeel van de stage feedback afgelopen semester was dat het gebruik van SCRUM matig was toegepast. Hoewel er onderdelen goed waren toegepast, zoals de daily standups, werd er in het project zelf toch enigszins volgens de watervalmethode gewerkt. In zekere zin was het een blend van SCRUM, double diamond en waterval. Deze chaotische manier van werken is voor dit semester geen handig idee. Voor het groepsproject werken we volgens de double diamond methode, en de planning is om hier strikt aan te houden. Ook in het individuele project ga ik hiermee werken.

Leeswijzer

Analysis

Workshop

Door middel van een brainstorm, tweede brainstorm en een dark side brainstorm creëer ik een grote hoeveelheid ideeën die moeten leiden tot het uiteindelijk concept.

Library

Door middel van het onderzoeksdocument deelvraag 4, 6 en 7 analyseer ik aspecten van Jumbo en ontdek ik de pain points en positieve zaken van het boodschappen doen. Hierin heb ik ook de available product analysis uitgevoerd.

Tijdens de analyse-fase van het individuele project heb ik een competitive analysis uitgevoerd.

Lab

Met een usability test onderzoek ik het gebruiksgemak van de app en waar nog verbeteringen nodig zijn.

Field

Door middel van interviews en de daaruit voortvloeiende persona’s onderzoek ik doelgroepen binnen Jumbo en wat zij van het concept vinden.

Met de UX analysis toon ik dit leerdoel ook aan.

Advice

Showroom

Met de pitch van sprint 0, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4 en sprint 5 adviseer ik de client over het project en het proces.

Met het maken van een high fidelity prototype adviseer ik de client over het design.

Door middel van de usability test adviseer ik over het design en te aan te brengen verbeteringen.

Tijdens de UX analysis heb ik geadviseerd over de verbeteringen die aan te brengen zijn in de app van Nextcloud.

Design

Workshop

Ik heb meegewerkt aan het eerste en tweede paper prototype.

Tijdens sprint 3 en 4 heb ik een digital prototype ontwikkeld voor het project.

Voor het individuele project heb ik een technisch prototype ontwikkeld.

Realisation

Tijdens het Jumbo groepsproject heb ik gewerkt aan de applicatie en een bijdrage geleverd aan het programmeerwerk.

Voor het individuele project heb ik de techniek onderzocht en het hele project gerealiseerd.

Ook heb ik aan dit leerdoel gewerkt tijdens de technische workshops in dit semester.

Workshop: Machine learning

Workshop: Sensor data

Workshop: Gyroscope

Workshop: Stemherkenning

Manage & Control

Tijdens elke sprint is gebruik gemaakt van SCRUM. Hierbij wordt een Trello bord gebruikt.

Bovendien zijn er retrospectives gehouden, welke ik verzameld heb in één retrospective document.

Voor ontwikkeling van de app wordt gebruik gemaakt van een Git omgeving.

Professionele leeruitkomsten

 

Met behulp van feedpulse heb ik feedback genoteerd tijdens het individuele project en het groepsproject.

Door middel van de peer reviews is te zien hoe ik me heb ontwikkeld in groepsverband.

Door in het begin van het semester persoonlijke leerdoelen te beschrijven heb ik een duidelijk doel voor het semester.

In de reflectie beschrijf ik in hoeverre ik deze leerdoelen behaald heb.

Highlights

Supermarket of the future

Jumbo Supermarket of the Future is het groepsproject voor dit semester. Tijdens dit project ga ik in samenwerking met mijn groepsgenoten onderzoek doen naar de toekomstige supermarkt en hoe deze nu al te realiseren. Door middel van onderstaande content is te zien hoe het project van een brainstorm is geëvolueerd tot een volledig product.

Sprint 0 - Pressure cooker

Tijdens sprint 0 zijn de eerste kanshebbende ideeën gepresenteerd aan de client. Beginnend met een competitive analysis, zijn de zwakke en sterke punten van concurrerende supermarkten uitgelicht. Ook is er een available product analysis uitgevoerd, om te bepalen welke producten Jumbo al heeft, welke aan verbetering toe zijn en welke zaken nog missen. Op basis van die analyse vervolgens meerdere brainstorms uit te voeren, zijn we als groep in staat geweest om een breed scala aan ideeën te bedenken. Het heeft ertoe geleidt dat vijf van de meest doordachte concepten uiteindelijk in de presentatie terecht zijn gekomen.

Concepten sprint 0

Van het concept Navigation heb ik bovendien een low-fidelity wireframe gemaakt, onderaan te zien.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Door elke sprint de vooruitgang te presenteren middels een pitch en daily standups te doen voldoet het semester aan SCRUM.

Trello board – oud

Sprint 0 & 1 retrospective

Volgende sprint is het de bedoeling om het aantal gepresenteerde concepten terug te brengen naar één. Door dit proces van convergeren wordt dit concept ook vele malen beter uitgewerkt en gewichtiger onderzocht.

Sprint 1 - Discover

Na het horen van feedback tijdens sprint 0, is het duidelijk geworden dat zowel de docenten als de client de presentatie en de gepresenteerde ideeën positief ervaarden. De client geeft bovendien aan dat er geen directe voorkeur is voor een specifiek idee, en dat we als groep naar eigen inzicht het meest geschikte concept voor Jumbo kunnen kiezen. We hebben hierop de beslissing gemaakt om opnieuw een ideation brainstorm te doen, zodat er een zo groot mogelijk scala aan ideeën ontstaat. Ook hebben we een ‘dark side’ brainstorm uitgevoerd. Bij deze vorm van ideation is het de bedoeling slechte ideeën te bedenken en daar vervolgens oplossingen voor te bedenken. Hieruit kunnen creatieve en out of the box concepten uit ontstaan. Uit deze ideation sessies en de uitkomsten uit de vorige sprint zijn de keuzes gevallen op drie beter uitgewerkte concepten.

Scavenger Hunt

De Jumbo Scavenger Hunt is min of meer een geëvolueerd concept van de vorige sprint. Een speurtocht kunnen doen in Jumbo raakt een belangrijke kernwaarde van de supermarkt, het leuker maken van boodschappen doen.

Personalization
Door de boodschappen ervaring te personaliseren aan de gebruiker voelt deze zich begrepen en speciaal. Het maakt dat de klant een gerichte ervaring krijgt in de winkel. Niet alleen zorgt het voor meer verkopen, het zorgt dus ook voor een verbetering van het merk.

Store Navigation
Het navigeren door de winkel neemt één van de grootste pain points weg van het boodschappen doen. Voornamelijk voor de snelle shoppers is dit een zeer prettige ervaring.

Hoewel we als groep over alle drie de concepten enthousiast waren, is de scope van elk concept redelijk beperkt. We maakten de beslissing om alle concepten zo goed mogelijk te combineren in één ambitieus concept – Smart Cart.

Smart Cart

Het Smart Cart concept combineert de drie losse ideeën tot één, en daarmee kan de Smart Cart navigeren, personaliseren en ondersteuning bieden voor gamification. Er kan een koppeling zijn met de smartphone van de gebruiker of de Jumbo kaart, waarmee het profiel worden gelezen en de ervaring worden gepersonaliseerd. Optioneel is een tablet in het midden van de Smart Cart, deze functie kan ook worden geboden door middel van de smartphone.

Naast de ideation fase hebben we ons gericht op het bedenken van subvragen, welke zijn ondergebracht in het onderzoeksdocument.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Door elke sprint de vooruitgang te presenteren middels een pitch en daily standups te doen voldoet het semester aan SCRUM.

Trello board

Sprint 0 & 1 retrospective

Vanwege de wat grotere vraagtekens die bij het huidige idee worden gezet, is het plan om het concept een andere uitwerking te geven. De bedoeling is om de goede punten uit Smart Cart mee te nemen naar een nieuw concept.

Sprint 2 - Define

Na afloop van de pitch in sprint 1 hadden we als groep geen positieve indruk over het concept. Zinnen als ‘het lijkt als een idee dat uit de eerste brainstorm komt’ werkte niet motiverend. Ook waren er zorgen over de kosten van dit concept voor Jumbo. Maar in het Smart Cart concept zaten veel ideeën die wel erg goed waren ontvangen. We hebben het besluit genomen om het concept Smart Cart uit te zoomen, zodat we de goede elementen konden gebruiken in een nieuw concept. Op basis van de resultaten van een ideation venn diagram hebben we vervolgens deze elementen beschreven.

Wat het Smart Cart concept in de basis is, is personalisatie. Het nieuwe concept is dus personalisatie, met een andere uitvoering dan Smart Cart.

Het nieuwe concept heeft een andere focus. De personalisatie richt zich op het gevarieerde dieet van alle klanten, met een focus op allergieën en speciale diëten. Het focusdoel is om deze groep klanten een meer gestroomlijnde ervaring te bieden en het checken van alle ingrediënten overbodig te maken. Hoewel we ons dus op deze groep klanten richten, kan het worden toegepast op alle klanten die een bepaald dieet hebben. De uitdaging tijdens de pitch is dus het proces verklaren waarmee we van Smart Cart naar de allergy support app zijn gegaan.

De volgende stap die ik in samenwerking met mijn groepsgenoten heb genomen is het afnemen van interviews, om te ontdekken of het concept een positieve impact zou hebben op personen die een allergie hebben of een specifiek dieet volgen. Deze interviews zijn samengevat in drie persona’s, Arjen, Lisa en Tim, waarvan ik de persona Lisa heb ontwikkeld.

Door gebruik te maken van de three levels of design methode, is bepaald welke functies en onderdelen van het concept het meeste impact hebben op de verschillende persona’s. De onderdelen die zowel een betekenisvolle viceral, behaviroural en reflective impact hadden zijn de ideeën die het belangrijkst zijn om uit te werken in het concept.

Arjen – 3 levels of design
Lisa – 3 levels of design
Tim – 3 levels of design

Vervolgens zijn we als groep aan de slag gegaan met de paper prototypes. De laatste iteratie is vervolgens gepresenteerd aan de client tijdens de pitch.

Paper prototype – iteratie 1
Paper prototype – iteratie 2

Naast deze zaken is er een nieuwe probleemdefinitie geschreven die aansluit bij het verbeterde concept.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Door elke sprint de vooruitgang te presenteren middels een pitch en daily standups te doen voldoet het semester aan SCRUM.

Trello board

Sprint 2 retrospective

Nu het nieuwe concept Allergy Support gepresenteerd is, is het tijd voor convergeren. Het concept viel goed in de smaak, en volgende sprint is het plan dus om zowel een technisch als digitaal prototype te ontwikkelen. Aan het digitale prototype ben ik al begonnen, en komende sprint pitch wil ik deze volledig kunnen laten zien.

Sprint 3 - Define / develop

Na het geven van de pitch in sprint 2, is de algemene indruk dat het nieuwe concept positief ontvangen is. Zowel docenten als de client leken enthousiast over dit vernieuwde project. Daarmee staat het concept allergy support in grote lijnen vast.

Hoewel dit een kortere sprint was met een vakantie tussendoor, is er een belangrijke stap gezet voor het project. Waar mijn groepsgenoten zich hebben gericht op een technisch prototype, heb ik het tijdens deze sprint op me genomen om het digitale prototype van begin tot eind te ontwikkelen. Hier is door de client een paar keer naar gekeken, als ook de docenten tijdens deze sprint. Het prototype heeft op basis van de feedback meerdere kleine updates gehad, en het resultaat is hier te zien.

Daarnaast heb ik gewerkt aan één van de customer journeys, welke hier te bekijken is. Het is gebaseerd op de persona van Arjen de vegan. De journey is een showcase van hoe Arjen het gebruik van de app ervaart tijdens een ronde supermarkt.

Tevens heb ik tijdens sprint 3 meegewerkt aan de technische besluiten die we als groep hebben genomen. Om geen limieten te stellen op wie de app kan gebruiken, wisten we al vroeg in het onderzoek dat een cross-platform framework de meest geschikte keuze zou zijn. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Flutter, onder andere vanwege de snelle prestaties, customizable UI elementen, uitgebreide documentatie en hot reload functionaliteit. Het gedetailleerde onderzoek is te zien in het onderzoeksdocument.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Door elke sprint de vooruitgang te presenteren middels een pitch en daily standups te doen voldoet het semester aan SCRUM.

Trello board

Sprint 3 retrospective

Er is voor het gepresenteerde project duidelijk enthousiasme. Zowel het technisch als digitaal prototype is af, dus de focus voor komende sprint is de volledige start van de realisatiefase. Hierin ga ik ook meewerken aan het programmeren, en zal ik me richten op frontend en designwerk.

Sprint 4 - Develop

Na afloop van de pitch had ik een positieve indruk van de voortgang. De client leek erg enthousiast en de docenten zijn ook ‘on board’. Een suggestie was om de twee projecten voor Jumbo te combineren in één app. Hoewel ik en de rest van de groep sceptisch waren, hebben we toch besloten om een poging te doen.

Als groep yellow & green gaan we nu deels verder als één team en met één project. Door de projecten samen te voegen worden twee verschillende maar wel gerelateerde functies gecombineerd, en het eindproduct wordt daarmee sterker. Het nieuwe design van het digitale prototype heeft nu een AR view, waarin het project van het andere team geïntegreerd wordt. Door ofwel de slider te gebruiken ofwel op de AR knop te drukken komt dit view tevoorschijn. Het resultaat is het nieuwe digitale prototype.

Ik heb verder gewerkt aan het onderzoeksdocument. Naast de eerdere vraag vier en zes heb ik nu ook onderzoeksvraag zeven beantwoord. Deze deelvraag is min of meer een uitbreiding op deelvraag zes, waarin de pain points beschreven worden. Met vraag zeven draag ik oplossingen aan die de klanttevredenheid voor Jumbo verhogen.

Verder heb ik mee geprogrammeerd, waar mijn bijdrage te zien is in Git. Ik heb me beziggehouden met het programmeren van de winkellijst. Hierin heb ik een indeling gemaakt voor de kwantiteit, een afbeelding, de titel en de prijs, welke direct uit de Jumbo API worden gehaald. Dit gebeurt volgens het design en de layout van het digitale prototype.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Hoewel ik ditmaal niet volledig heb gepresenteerd, heb ik tijdens de pitch wel het digitale prototype gepresenteerd. Door daarnaast aan daily standups te doen voldoet ook deze sprint aan SCRUM.

Trello board

Sprint 4 retrospective

Nu de basis gelegd is voor het combineren van de projecten, is het tijd voor het grootste programmeerwerk van het project. Tijdens komende sprint wil ik het project vrijwel volledig afronden, zodat de laatste twee weken overblijven voor last minute feedback en kleine veranderingen. Ook ga ik usability tests doen om te verifiëren dat het design ook in de app goed werkt.

Sprint 5 - Develop

Tijdens het presenteren van het project werd duidelijk dat het combineren van de projecten succesvol verloopt. De client was enthousiast over de gemaakte vooruitgang en was benieuwd naar de komende laatste sprints. Ook de docenten waren tevreden met de vooruitgang. Het digitale prototype moet nog wat kleine aanpassingen ontvangen, waarbij het design dichter bij het design van Jumbo komt. Daarvoor heb ik een aantal styling guidelines ontvangen. Omdat het huidige prototype al los gebaseerd is op de bestaande Jumbo app, zijn enkel kleine aanpassingen nodig.

Deze sprint heb ik het onderzoeksdocument nagelopen op fouten en een conclusie geschreven, waarin ook antwoord op de deelvragen en de hoofdvraag aan bod komt.

Ik heb een usability test geschreven en meermaals uitgevoerd. De test is uitgevoerd op het digitale prototype, om design en layoutfouten te ontdekken, en op de app zelf, om te onderzoeken of de app functioneert zoals de bedoeling is en om wat last minute usability problemen te vinden.

Na afloop van deze tests heb ik het prototype aangepast op basis van de bevindingen. Ook is de feedback van docenten en de client verwerkt, waardoor de marges, spacing, knoppen en tekstgrootte nu overeenkomt met Jumbo guidelines.

Daarnaast is deze sprint zeer software-gericht geweest. De app is van een technisch prototype naar een goedwerkende volwaardige app gegaan. Hierbij heb ik het volgende bijgedragen.

– De shopping cart view, waarin producten te zien zijn die worden gescand, is geïmplementeerd. Hierbij heb ik me gericht op frontend, maar ook het daadwerkelijke toevoegen van een product is nu functioneel,

– Geen producten in de shopping cart geeft een empty basket view, die ik ook heb geïmplementeerd,

– Er is nu een eerste gebruik disclaimer voor het gebruik van de app.

Dit is allemaal te zien in Github. Ook is de app nu te downloaden via Google Play.

Door dit werk en het werk van mijn groepsgenoten is de app nu vrijwel klaar. De komende sprint staat dan ook volledig in het teken van kleine verbeteringen.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Hoewel ik ditmaal niet volledig heb gepresenteerd, heb ik tijdens de pitch wel de resultaten van de usability tests gepresenteerd. Door daarnaast aan daily standups te doen voldoet ook deze sprint aan SCRUM.

Trello board

Sprint 5 retrospective

Komende sprint worden de laatste zaken afgerond. Omdat deze sprint maar twee weken duurt, is er niet veel tijd om grote aanpassingen te doen. Gelukkig is de client tevreden en ook de docenten zijn blij met de vooruitgang. Ik doe nog een paar laatste usability tests, ditmaal op de app zelf, om te valideren dat alles duidelijk is. Ook is er een animatie die afspeelt bij het eerste gebruik van de app, die de slider moet aantonen. Deze crasht momenteel, wat ik wil oplossen in de aankomende sprint. Ten slotte werk ik mee aan de handover.

Sprint 6 - Deliver

De laatste sprint is ingegaan, en hoewel er ditmaal geen docenten aanwezig waren, is de client zeer tevreden. Hij vergeleek de huidige stand van zaken en presentatie met het begin en was van mening dat er een grote mate van groei te zien was.

Tijdens deze korte sprint van twee weken, met een kerstvakantie tussendoor, is er niet veel ruimte meer voor grote veranderingen. De focus ligt dus, zoals vorige sprint al benoemd, op het verbeteren van wat we al hebben.

Het laatste programmeerwerk is gedaan, en de eerdergenoemde bug die nog aanwezig was in de slider is opgelost. De animaties kunnen daardoor geactiveerd worden, wat het gebruik van de slider moet verduidelijken.

Dit gehele proces is volgens SCRUM verlopen. Door elke sprint de vooruitgang te presenteren middels een pitch en daily standups te doen voldoet het semester aan SCRUM.

Trello board

Sprint 6 retrospective

Soundrunner - individueel project

Voor het individuele project het ik gekozen voor de soundrunner case. Met behulp van trillingen adviseer ik sporters om de prestaties te verbeteren. Bekijk het projectdocument of de source code.

UX Analyse

Voor de UX analyse heb ik besloten om mijn voornaamste cloudprovider te analyseren op het gebied van UX. Niet alleen onderzoek ik de usability en het design van Nextcloud, ik vergelijk deze ook met de twee grootste cloud providers, OneDrive en Google Drive.

Bekijk het project hier

Semester reflectie

Het S7 semester is voor een hele interessante ervaring geweest. Hoewel het voor mij teveel software-gericht was, ben ik stukken beter geworden in Flutter en heb ik mijn JS vaardigheden verder verscherpt.

Ook is dit het meest zekere semester tot nu toe geweest. Vanwege mijn eerdere ervaringen ben ik bij vrijwel elk semester bezorgd of ik het wel ga halen. Dit semester is dat anders, en ik weet waar ik sta en wat ik nog moet doen. Het is een semester geweest met veel minder twijfel en onzekerheden dan voorheen. Hoewel het alsnog een drukke tijd is geweest, verkies ik dit semester qua zekerheid boven bijna alle anderen.

Qua persoonlijke leerdoelen ben ik van mening dat het een geslaagd semester is geweest. Het eerste leerdoel, initiatief nemen, is boven verwachtingen verlopen. In de eerste peer reviews kreeg ik onder andere te horen dat ik wat meer initiatief mocht nemen en meer van mezelf mocht laten horen. In de latere reviews is dit niet meer naar voren gekomen. Ook ga ik gemakkelijk in overleg en discussie over bepaalde aspecten van het groepsproject. Ik heb ook de designfase volledig geleid, onder andere omdat ik de enige media designer ben in het team. Dit zorgde ervoor dat ik over alle aspecten van het design heb meebeslist. Ook het benaderen van docenten is dit semester goed gegaan. Ik heb dan ook vele malen feedback gevraagd aan docenten om mijn werk te valideren.

Mijn tweede leerdoel is wat minder succesvol verlopen. Niet omdat ik er niets mee heb gedaan, maar omdat ik vind dat mijn vaardigheden hierin niet genoeg verbeterd zijn. In het individuele project heb ik animaties verwerkt, en ook in het groepsproject. Dit was echter op kleine schaal en het waren altijd minimale aanpassingen. Volgend semester wil ik mijn vaardigheden hierin verder verbeteren door animaties te maken ‘from scratch’. Hoewel dat veel tijd kost, is het als media designer wel een erg nuttige vaardigheid.

Ten slotte, het leerdoel over SCRUM is zeer geslaagd. Mede vanwege het succesvol uitvoeren van SCRUM is het semester een stuk zekerder verlopen. Omdat er nu veel serieuzer werd gewerkt met sprint reviews, retrospectives en stand ups werkte het allemaal een stuk soepeler. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat er in de laatste sprint veel minder werk is dan verwacht, waardoor we eigenlijk voor de einddatum al klaar zijn.

Al met al is dit semester veel meer softwaregericht geweest dan verwacht, maar ik ben daardoor technisch een stuk sterker geworden en ik ben veel zekerder over mijn eigen aandeel en mijn vooruitgang. Hoewel ik me toch voornamelijk wil richten op media, helpt mijn ervaring bij smart mobile bij de ontwikkeling van alle mobiele apps en ook wearable applicaties.

Even op de koffie?

Heeft u vragen? Vul dit contactformulier in en ik laat u zo snel mogelijk iets weten!